Att vara målsägande

Målsägande som är den juridiska beteckningen, men kan också benämnas brottsoffer, brottsdrabbad eller brottsutsatt. Enligt lagtexten är en målsägande ”den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada” vilket kortfattat innebär att någon på ett eller annat sätt blivit drabbad av ett brott. En viktig del för målsäganden är att få relevant och begriplig information i den egna saken. Det är viktigt att förstå rättsprocessen från det brottet sker tills slutet och vilka krav som kommer att ställas samt de rättigheter som finns att tillgå.

För många personer är det ofta traumatiskt och skrämmande att bli utsatt för brott. Det väcker många känslor att bli utsatt för brott och det kan exempelvis vara skuld, skam, vrede, rädsla, oro m.m. och det kan många gånger resultera i fysiska problem som exempelvis sömnproblem, magont, svårt att äta m.m. Många kan också skämmas för att de har blivit utsatta för ett brott och tycker det är svårt att prata med någon i sin närhet. Då kan det vara skönt att få prata med en utomstående som har god erfarenhet av detta för att få stöd att hantera rättsprocessen. Det är alltid möjligt att få del av en stödperson och/eller ett vittnesstöd, men ibland är det också möjligt att få ett målsägandebiträde. Andra bitar som kan vara bra att få hjälp och stöd med är hjälp med att begära ut skadeståndet och få ersättning i enlighet med brottsskadelagen, men också hjälp med möjligheten att ansöka om kontaktförbud och rättshjälp om det behövs.

Glöm inte bort att det inte är ditt fel att du utsatts för brott och skulden och skammen ska ligga hos den som utförde brottet.

Att vara vittne

Ett vittne är något förenklat den som gjort en iakttagelse eller varit närvarande vid någon händelse. I Sverige har vi allmän vittnesplikt och den innebär kort att man måste komma om man bli kallad och det går att läsa mer om i rättegångsbalkens 36 kap. Årligen vittnar runt 100 000 personer i Sverige.

Det flesta som kallas som vittne har aldrig tidigare varit i en domstol och saknar således kunskap och erfarenhet av det. Det är för många en omtumlande och jobbig upplevelse. Många vittnen har uppfattningar till att vittna om hur det går till utifrån det de sett på tv och framförallt det de läst om i media (vilka rapporterar på ett ensidigt vis och ger en onyanserad bild kring att vittna). Dessutom kan många vittnen även känna sig rätt övergivna, men samtidigt fulla av skyldigheter att infinna sig för att inte riskera vite m.m. Vittnena upplever sällan sin roll som något positivt.

Där kommer vittnesstöden in som en viktig del i sammanhanget för vittnen. Genom kontakt med vittnesstöd kan vi hjälpa till att minska denna oro, osäkerhet och brist på kunskap om förfarandet som en del har, berätta om hur det går till i verkligheten och försöka avdramatisera den uppfattning många har kring att vittna samt finnas där som en vänlig medmänniska och sällskap och försöka göra det så bra det går efter omständigheterna. Detta kan leda till att det blir ett något lugnare och tryggare vittne som kommer in i rättssalen och som där kan genomföra ett bättre förhör och domstolen får då i sin tur ett bättre underlag för sitt dömande. Tillsammans med övrig bevisning har vittnen en stor del i att hjälpa domstolen att döma rätt.  

En film om hur en rättegång går till

Länkar

Sveriges domstolars hemsida

https://www.domstol.se/amnen/kallad-till-domstol/

Sveriges domstolar hemsida

https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/huvudforhandlingen/

Brottsoffermyndighetens hemsida

https://www.brottsofferguiden.se/

Du kan även kontakta Stödcentrum för Unga som är för brottsutsatta, vittnen och anhöriga via Länsstyrelsens hemsida som har samlat alla Stödcentrum i Stockholms kontaktuppgifter

https://www.lansstyrelsen.se/